0 Αγαπημένα 0 Καλάθι

Αναζήτηση προϊόντος:

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Γενικά

Οι όροι της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης (εφεξής αποκαλούμενη «Δήλωση αποποίησης ευθύνης»), εφαρμόζονται στον παρόντα ιστότοπο. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση αποποίησης ευθύνης και τους όρους αυτής.

Με την είσοδό σας στην παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα και με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Δήλωση αποποίησης ευθύνης.

 

Προϊόντα-πληροφορίες-αξιοπιστία

Οι πληροφορίες που παρέχονται στη παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί της λήψης κατάλληλης συμβουλευτικής υποστήριξης. Τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές λαμβάνονται για ίδιο λογαριασμό και με ίδιο κίνδυνο. Ο παρών ιστότοπος δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες στον ιστότοπο ή μέσω αυτού πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Ο παρών ιστότοπος δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς διακοπές. Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστοτόπου με τρόπο που μπορεί να εμποδίσει τη χρήση από άλλους χρήστες του διαδικτύου και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ιστοτόπου ή να επηρεάσει τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν. Αποζημιώνετε και αποκαθιστάτε πλήρως τον παρόντα ιστότοπο για οποιαδήποτε δαπάνη, αξίωση, απώλεια ή επιβάρυνση που προκύπτει από ή συνδέεται με τη χρήση των δεδομένων σας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσωπικών δεδομένων), δυνάμει της σύμβασής μας ή σύμφωνα με τις οδηγίες σας, στο μέτρο που τα ως άνω δεν προκλήθηκαν από δόλο ή βαρειά αμέλεια του παρόντος ιστοτόπου και με την εξαίρεση ότι δεν θα ευθύνεστε με κανέναν τρόπο για έμμεσες ή αποθετικές ζημίες.

 

Η χρήση και αξιοποίηση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και ο παρών ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη φερεγγυότητα ή τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Ο παρών ιστότοπος δεν εγγυάται την αλήθεια, την ακρίβεια, τη λογική, την αξιοπιστία και την πληρότητα του περιεχομένου τους.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας) σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών και λογοτύπων). Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφόρτωση, δημοσίευση, διανομή ή αναπαραγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας του παρόντος ιστοτόπου και σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του παρόντος ιστοτόπου. Ωστόσο, έχετε δικαίωμα να εκτυπώσετε ή και να μεταφορτώσετε πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση.

 

Online επικοινωνία

Ενδέχεται τα μηνύματα που αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην είναι ασφαλή. Ο παρών ιστότοπος συνιστά να μην αποστέλλετε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση όμως που επιλέξετε να το πράξετε, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους.

 

Αποκλεισμός ευθύνης

Ο παρών ιστότοπος, οι εκπρόσωποι και οι υπεργολάβοι του, δεν ευθύνονται κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική και περαιτέρω ζημία, ποινικές ρήτρες ή αποζημίωση παραδειγματικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών (ακόμα και στην περίπτωση που ο παρών ιστότοπος είναι ενήμερος για την πιθανή επέλευση αυτών), που προκύπτουν ενδεικτικά 1) από τυχόν ελαττώματα (πραγματικά ή νομικά) των προβαλλομένων προϊόντων, 2) από έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων των προϊόντων, 3) από τυχόν αφερεγγυότητα των υποκειμένων που προβάλλουν τα εν λόγω προϊόντα, 4) για ιούς και άλλες δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τον εξοπλισμό και άλλο λογισμικό που συνδέεται με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, 5) για τις εν γένει παρεχόμενες πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο, 6) για τη δυσλειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του παρόντος ιστοτόπου, 7) για τη λανθασμένη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, 8) για την υποκλοπή, την αλλοίωση ή τη λανθασμένη χρήση των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στον παρόντα ιστότοπο ή σε εσάς, 9) για την απώλεια δεδομένων, 10) για τη μεταφόρτωση ή τη χρήση λογισμικού που διατίθεται από τον παρόντα ιστότοπο, 11) για αξιώσεις τρίτων σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Ο παρών αποκλεισμός της ευθύνης ισχύει και προς όφελος των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων του παρόντος ιστοτόπου.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο-τελικοί όροι

Ο παρών ιστότοπος και η Δήλωση αποποίησης ευθύνης διέπονται και ερμηνεύονται από την ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετικά με την παρούσα Δήλωση αποποίησης ευθύνης θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας Δήλωσης αποποίησης ευθύνης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Συνιστάται να επανελέγχετε τακτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας Δήλωσης αποποίησης ευθύνης για τυχόν αλλαγές.

Πολιτική απορρήτου

Ο παρών Iστότοπος σέβεται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, αναλαμβάνει να συμμορφωθεί πλήρως με το εφαρμοστέο δίκαιο (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679 εφεξής Κανονισμός «GDPR»).

  1. Το παρόν έγγραφο («Πολιτική Απορρήτου») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον Iστότοπο αυτό και συνιστά ενημερωτική προειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού GDPR.
  2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι ο παρών Iστότοπος. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας..(να συμπληρωθεί)

  1. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

Τα παρακάτω δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία: τα συνήθη προσωπικά δεδομένα που μπορεί να παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης ή των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που ενδεχομένως να προσφέρονται στον Ιστότοπο (εγγραφή σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, διαγωνισμούς, χρήση εφαρμογών, αιτήματα παροχής πληροφοριών και αναφορές που υποβάλλονται επίσης μέσω εντύπων επικοινωνίας κλπ.), καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies, όπως καθορίζονται στην πολιτική για τα cookies.

  1. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Με τη συγκατάθεσή σας ως χρήστη, ο παρών iστότοπος μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή τους, να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους, να διαχειρίζεται τα αιτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω του Ιστοτόπου, να διαχειρίζεται την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης (π.χ διαγωνισμοί), που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο σύμφωνα με το άρθρο 6.1.α του Κανονισμού GDPR. Ο Iστότοπος μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η νομική βάση για την επεξεργασία για το σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του Κανονισμού GDPR.

Επίσης χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστική ανάλυση και ανάλυση marketing, έρευνες πελατών, συντήρηση και ανάπτυξη, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων. Λάβετε υπόψιν ότι ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε τη δημιουργία προφίλ δεδομένων με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης marketing. Οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργίας προφίλ θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας και καταβάλλοντας τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα προφίλ αυτά είναι ακριβή. Με την παροχή προσωπικών δεδομένων συμφωνείτε ρητά ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ, σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Επιπλέον, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διαφημιστικές δραστηριότητες (marketing), δηλαδή στο πλαίσιο αποστολής διαφημιστικού υλικού ή και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους ή και μεθόδους (π.χ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο κλπ.) ή αυτόματα μέσα (επικοινωνίες μέσω Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα κειμένου, εφαρμογές για κινητές συσκευές, όπως smartphones και tablet, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ Facebook, Twitter κλπ.). Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του Κανονισμού DPGR.

Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας αυτόματα και ηλεκτρονικά εργαλεία, που είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

  1. Δεδομένα περιήγησης.

Εάν επισκεφτείτε απλώς τον Ιστότοπο (δηλαδή χωρίς να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες ή λειτουργίες), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο Ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον Ιστότοπο και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνετε στον Ιστότοπο) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του Ιστότοπου και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ή για την ταυτοποίηση των χρηστών. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες από τη φύση τους, μπορούν να επιτρέψουν στον Ιστότοπο να εντοπίσει τους χρήστες μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Πολιτικής για τα cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με το νόμο.

  1. Αποθήκευση των δεδομένων και διάρκεια αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ’ του Κανονισμού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικά διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα (αρχή της αναλογικότητας). Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

  1. Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα για να τηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες, τα οποία ίσως περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και άλλες μορφές ασφάλειας. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και κάθε τρίτο μέρος, το οποίο διεξάγει οποιαδήποτε εργασία για λογαριασμό μας, να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων να προστατεύουν κάθε πληροφορία και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για τη χρήση και διαβίβαση των πληροφοριών. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση.

  1. Ο Ιστότοπος δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Ιστότοπος ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που ενδεχομένως να συνεργάζονται μαζί του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε εταιρίες που συνεργάζονται μαζί του ή και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεστε. Με το να παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσω διαδικτύου οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό. Ενδέχεται επίσης να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό του Ιστοτόπου και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα Δήλωση αναφερθέντες σκοπούς.

  1. Δικαιώματα χρήστη.

Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15-22 του GDPR: α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.

γ) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

στ) να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από τον Ιστότοπό μας, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων (α-στ) ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

  1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις διευθύνσεις που εμφανίζονται παραπάνω για να υποβάλλετε οποιαδήποτε αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Ιστότοπο, να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας και να λάβετε έναν ενημερωτικό κατάλογο των μερών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Στην περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του χρήστη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, ο Ιστότοπος δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες στις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Πολιτική cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της, τη δυνατότητά σας να επικοινωνείτε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για τη χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους. Πατήστε ρυθμίσεις για να επιλέξετε ποια cookies θα αποδεχθείτε.

 

Ρυθμίσεις/Αποδοχή cookies/Πολιτική cookies

 

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

 

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε/ή και να διαγράφετε τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επίσης ενδέχεται να μη λειτουργούν ορισμένες υπηρεσίες.

 

Μπορείτε εύκολα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies σ’αυτόν τον ιστότοπο επιλέγοντας τις ρυθμίσεις παρακάτω.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Ιδιωτικότητα

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για εσάς, τις προτιμήσεις σας ή τη συσκευή σας και κυρίως χρησιμοποιούνται για να κάνουν την ιστοσελίδα να λειτουργεί σωστά. Οι πληροφορίες αυτές δεν σχετίζονται άμεσα με εσάς, αλλά μπορούν να βοηθήσουν σε μια καλύτερη εμπειρία στη σελίδα.

 

Επειδή σεβόμαστε το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, μπορείτε να επιλέξετε ποια cookies θα επιτρέψετε. Επιλέξτε τις κύριες κατηγορίες cookies στις ρυθμίσεις για να δείτε περισσότερα και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Παρόλα αυτά, αν μπλοκάρετε συγκεκριμένους τύπους από τα cookies μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στη σωστή λειτουργία της σελίδας και στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.

 

Απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Συνήθως δημιουργούνται μετά από κάποια δική σας ενέργεια, όπως να συμπληρώσετε κάποια φόρμα ή να επιλέξετε τις προτιμήσεις σας για την ιστοσελίδα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας πρεοειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά. Κουμπί: ενεργό/ανενεργό.

 

Cookies στατιστικών

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετρήσουμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστοτόπου μας. Μας βοηθούν να δούμε ποιες είναι οι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς σελίδες μας και πώς κινούνται οι επισκέπτες μας στην ιστοσελίδα μας.

 

Όλες οι πληροφορίες που επιλέγουμε είναι αθροιστικές και φυσικά ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies δεν θα ξέρουμε πότε επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας και δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε την απόδοσή της. Κουμπί ενεργό/ανενεργό.

 

Cookies marketing

Αυτά τα cookies μπορεί να οριστούν από τρίτες εταιρίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από διαφημιστικές εταιρίες για να φτιάξουν ένα προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας και να σας δείξουν συναφείς διαφημίσεις σε άλλες ιστοσελίδες.

Δεν αποθηκεύονται άμεσα προσωπικές πληροφορίες, αλλά βασίζονται στην αναγνώριση του περιηγητή σας, της συσκευής σας και ίσως και στην ip διεύθυνσή σας. Κουμπί ενεργό/ανενεργό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Eurobank e-Commerce” της Eurobank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL).

X